Cổ sinh thái học


Cổ sinh thái học là khoa học nghiên cứu các sinh vật hóa thạch và mối quan hệ của chúng với môi trường cổ. Cổ sinh thái học sử dụng các dữ liệu hóa thạch và á hóa thạch để khôi phục lại các hệ sinh thái trong quá khứ. Nó liên quan đến nghiên cứu các sinh vật hóa thạch và các dấu vết của chúng như chu trình sống, hoạt động sống, môi trường sống và điều kiện chết và chôn vùi của chúng. Vì vậy, mục đích của cổ sinh thái học là khôi phục lại một mô hình chi tiết nhất có thể về môi trường sống của các loài sinh vật để lại di tích hóa thạch; Để khôi phục lại điều kiện môi trường sống đó cần quan tâm đến sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố môi trường (nhiệt độ, nguồn thức ăn, mức độ chiếu sáng…). Nghiên cứu cổ sinh thái có ý nghĩa quan trọng vì nó cho thấy rất nhiều về khía cạnh tự nhiên của lịch sử phát triển của Trái đất như điều kiện gió, khí hậu, nhiệt độ, và hoạt động của đại dương.

Title: Cổ sinh thái học
Authors: Nguyễn, Thùy Dương
Keywords: Mối quan hệ của cổ sinh thái với các khoa học khác
Cổ sinh vật học
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 196-197
Abstract: Cổ sinh thái học là khoa học nghiên cứu các sinh vật hóa thạch và mối quan hệ của chúng với môi trường cổ. Cổ sinh thái học sử dụng các dữ liệu hóa thạch và đá hóa thạch để khôi phục lại các hệ sinh thái trong quá khứ. Nó liên quan đến nghiên cứu các sinh vật hóa thạch và các dấu vết của chúng như chu trình sống, hoạt động sống, môi trường sống và điều kiện chết và chôn vùi của chúng. Vì vậy, mục đích của cổ sinh thái học là khôi phục lại một mô hình chi tiết nhất có thể về môi trường sống của các loài sinh vật để lại di tích hóa thạch; Để khôi phục lại điều kiện môi trường sống đó cần quan tâm đến sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố môi trường (nhiệt độ, nguồn thức ăn, mức độ chiếu sáng…). Nghiên cứu cổ sinh thái có ý nghĩa quan trọng vì nó cho thấy rất nhiều về khía cạnh tự nhiên của lịch sử phát triển của Trái đất như điều kiện gió, khí hậu, nhiệt độ, và hoạt động của đại dương.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18951
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Nhận xét