Hình tượng Ma nữ trong "Truyền kỳ mạn lục"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15866Ma nữ vốn là một hình tượng siêu nhiên, thể hiện quan niệm tâm linh của con người về sự sống và cái chết. Nó cũng thể hiện những nét văn hóa chung mang tính chất cộng đồng trong tín ngưỡng, phong tục tập quán của mỗi quốc gia, sứ xở. 


Nhắc tới ma nữ, dường như ai cũng có một ý niệm, khái niệm nhất định về loại hình nhân vật này, mặc dù trên phương diện khoa học, đó vẫn chỉ là một nhân vật tưởng tượng được thêu dệt.
Trong văn học, xây dựng hình tượng các ma nữ đã trở thành một đề tài hấp dẫn, lôi cuốn, phổ biến trong cả hai bộ phận văn học: văn học viết và văn học dân gian.
Với độc giả, đây là nhân vật luôn khiến họ có nhiều trải nghiệm cảm xúc, khơi gợi mong muốn tìm hiểu.


Title: Hình tượng Ma nữ trong "Truyền kỳ mạn lục"
Authors: Mai, Thị Lệ Quyên
Keywords: Văn học Việt Nam \;Truyện;Lịch sử và phê bình
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 97 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15866
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét