Chế độ ốm đau trong Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện hànhTitle: Chế độ ốm đau trong Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện hành
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vinh
Keywords: Chế độ ốm đau
Bảo hiểm xã hội
Pháp luật Việt Nam
Luật kinh tế
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 8 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5996
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


Nhận xét