Sự đồng cảm trong quan hệ bạn bè của học sinh trung học phổ thông huyện Phú Bình tỉnh Thái NguyênGiới thiệu luận văn “Sự đồng cảm trong quan hệ bạn bè của học sinh trung học phổ thông huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên”
Tác giả: Dương Thị Huệ

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng sự đồng cảm trong quan hệ bạn bè của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn huyện phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, đề tài nghiên cứu các biểu hiện của sự đồng cảm trong quan hệ bạn bè, các yếu tố ảnh hưởng đến sự đồng cảm và ảnh hưởng của sự đồng cảm tới hành vi ứng xử trong quan hệ bạn bè. Đồng thời đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao sự đồng cảm trong quan hệ bạn bè, giúp các em xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, nhằm làm  giảm các hành vi gây hấn, xung đột và bạo lực giữa các em học sinh trung học phổ thông trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên nói riêng và học sinh trung học phổ thông nói chung.
Kết quả nghiên cứu của luận văn là một tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà giáo dục nói chung và giáo viên trung  học phổ thông nói riêng có thể hiểu được đặc điểm cũng như các ảnh hưởng của sự đồng cảm trong quan hệ để đưa ra những giải pháp phù hợp để nâng cao sự đồng cảm trong quan hệ bạn bè của học sinh trung học phổ thông, nhằm làm  giảm các xung đột tâm lí, gây hấn, bạo lực học đường, xây dựng mối quan hệ bạn bè tốt đẹp.


Title: Sự đồng cảm trong quan hệ bạn bè của học sinh trung học phổ thông huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên
Authors: Dương Thị Huệ
Keywords: Sự đồng cảm
Huyện Phú Bình
Issue Date: 2016
Publisher: H.:ĐH KHXV & NV
Description: 133 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54512
Appears in Collections:USSH - Master Theses


Nhận xét