Vai trò của phụ nữ nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33934


Mời các bạn tìm hiểu luận văn “Vai trò của phụ nữ nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay” của tác giả Nguyễn Thị Hảo tại đường link http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33934


Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Từ góc độ triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử, luận án đã góp phần làm sáng tỏ một số khái niệm: Phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng, gia đình văn hóa và xây dựng gia đình văn hóa nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng, vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa.


- Thông qua phân tích, đánh giá thực trạng vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa và những vấn đề đặt ra, luận án đề xuất những quan điểm cơ bản và các giải pháp chủ yếu phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa thời gian tới.
Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt đảng ủy, chính quyền và các cấp hội vùng Đồng Bằng sông Hồng quyết định những chủ trương, biện pháp phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa thời gian tới.
 

Nhận xét