Hiệu quả của Marketing online đối với các ngân hàng Thương mại cổ phần


Title: 

Hiệu quả của Marketing online đối với các ngân hàng Thương mại cổ phần : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Authors: Dương, Đình Bách
Keywords: Marketing online
Marketing
Ngân hàng
Quản lý
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Description: 72 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34204
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


Nhận xét