Triết học phật giáo qua Tứ Diệu Đế và ý nghĩa của nó

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15731Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Khái quát lịch sử vấn đề Tứ Diệu Đế trong bối cảnh tư tưởng Ấn Độ cổ đại và sự ra đời giáo lý Phật giáo


Phân tích nội dung tư tưởng triết học Phật giáo qua các phạm trù cơ bản của Tứ Diệu Đế
Nêu các ý nghĩa triết học – tôn giáo của Tứ Diệu Đế đối với Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam hiện nay
Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy về Phật giáo nói chung và về tư tưởng triết học - tôn giáo của Phật giáo nói riêng ở trong và ngoài nước. Ngoài ra luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho công tác tổ chức quản lý tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng ở Việt Nam.


Title: Triết học phật giáo qua Tứ Diệu Đế và ý nghĩa của nó
Authors: Phan, Thị Hội
Keywords: Triết học Phật giáo;Tứ Diệu Đế
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 156 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15731
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)
Nhận xét