Quản trị kênh phân phối sản phẩm của Bảo Việt Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14336Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản trị kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. 

Tìm hiểu những nhân tố tác động đến công tác tổ chức và quản trị các kênh phân phối.
Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm của Bảo Việt Việt Nam.
Đề xuất định hướng phát triển của Bảo Việt Việt Nam và các giải pháp cụ thể về công tác lựa chọn thành viên kênh phân phối; giúp đỡ và khuyến khích các thành viên kênh; đổi mới và nâng cao phương pháp đánh giá thành viên kênh; hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy; phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm; đẩy mạnh tuyên truyền quảng cáo; nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng; hiện đại hóa công nghệ thông tin, trình độ quản lý, nhằm hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm của Bảo Việt thời gian tới


Title: Quản trị kênh phân phối sản phẩm của Bảo Việt Việt Nam
Authors: Vũ, Hữu An
Keywords: Kênh phân phối sản phẩm;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản trị kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. Tìm hiểu những nhân tố tác động đến công tác tổ chức và quản trị các kênh phân phối. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm của Bảo Việt Việt Nam. Đề xuất định hướng phát triển của Bảo Việt Việt Nam và các giải pháp cụ thể về công tác lựa chọn thành viên kênh phân phối; giúp đỡ và khuyến khích các thành viên kênh; đổi mới và nâng cao phương pháp đánh giá thành viên kênh; hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy; phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm; đẩy mạnh tuyên truyền quảng cáo; nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng; hiện đại hóa công nghệ thông tin, trình độ quản lý, nhằm hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm của Bảo Việt thời gian tới
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14336
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


Nhận xét