Hợp tác đại học - doanh nghiệp trên thế giới và một số gợi ý cho Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55746Hợp tác giữa đại học - doanh nghiệp là xu hướng phổ biến trên thế giới.
Nó có tác động tích cực tới hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển trong đại học và khai thác tối ưu nguồn lực của các bên.
Dựa trên các luận chứng lý thuyết, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và phân tích thực tế một số trường hợp trong nước, bài viết chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân chủ quan từ hai phía, các rào cản từ cơ chế quản lý và chính sách của Nhà nước.
Đồng thời, bài viết đưa ra gợi ý về những giải pháp và kiến nghị tháo gỡ các rào cản nhằm thúc đẩy hợp tác, tăng hiệu quả hoạt động của các đại học ở Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.


Title: Hợp tác đại học - doanh nghiệp trên thế giới và một số gợi ý cho Việt Nam
Authors: Đinh, Văn Toàn
Keywords: Hợp tác đại học - doanh nghiệp, Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32;Số 4 (2016)
Abstract: Hợp tác giữa đại học - doanh nghiệp là xu hướng phổ biến trên thế giới. Nó có tác động tích cực tới hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển trong đại học và khai thác tối ưu nguồn lực của các bên. Dựa trên các luận chứng lý thuyết, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và phân tích thực tế một số trường hợp trong nước, bài viết chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân chủ quan từ hai phía, các rào cản từ cơ chế quản lý và chính sách của Nhà nước. Đồng thời, bài viết đưa ra gợi ý về những giải pháp và kiến nghị tháo gỡ các rào cản nhằm thúc đẩy hợp tác, tăng hiệu quả hoạt động của các đại học ở Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.
Description: tr. 69-80
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55746
ISSN: 2588-1108
Appears in Collections:Economics and Business


Nhận xét