Đảng Cộng sản Việt Nam với cuộc cải cách giáo dục năm 1979

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17533Tìm hiểu bối cảnh của đất nước cũng như của nền giáo dục Việt Nam khi Đảng chủ trương tiến hành cuộc cải cách giáo dục năm 1979.
Tập hợp, hệ thống hóa các tư liệu về chủ trương của Đảng đối với cuộc cải cách giáo dục năm 1979 và những chủ trương, bổ sung đổi mới trong giáo dục phổ thông từ năm 1979 đến nay và phục dựng lại quá trình Đảng chỉ đạo cuộc cải cách giáo dục (tập trung vào giáo dục phổ thông) và các hoạt động của ngành giáo dục trong thời gian đó.
Nêu lên những nhận xét về thành tựu cũng như hạn chế của cuộc cải cách giáo dục bắt đầu từ năm 1979 và rút ra những kinh nghiệm chủ yếu về lãnh đạo cải cách giáo dục của Đảng, nhằm góp phần xây dựng nền giáo dục phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày nay như: Định hướng và quan điểm cải cách giáo dục phải phù hợp và gắn bó chặt chẽ với mục đích, đường lối xây dựng và bảo vệ đất nước; cải cách giáo dục là vấn đề hệ trọng, phải thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng để bảo đảm cho cải cách và đổi mới giáo dục được thực hiện đúng hướng; cải cách giáo dục phải hướng vào mục đích đào tạo người học đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại; để cải cách giáo dục thắng lợi phải thường xuyên coi trọng và không ngừng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.


Title: Đảng Cộng sản Việt Nam với cuộc cải cách giáo dục năm 1979
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà
Keywords: Cải cách giáo dục;Giáo dục phổ thông;Lịch sử Đảng;Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 129 tr.
Abstract: Tìm hiểu bối cảnh của đất nước cũng như của nền giáo dục Việt Nam khi Đảng chủ trương tiến hành cuộc cải cách giáo dục năm 1979. Tập hợp, hệ thống hóa các tư liệu về chủ trương của Đảng đối với cuộc cải cách giáo dục năm 1979 và những chủ trương, bổ sung đổi mới trong giáo dục phổ thông từ năm 1979 đến nay và phục dựng lại quá trình Đảng chỉ đạo cuộc cải cách giáo dục (tập trung vào giáo dục phổ thông) và các hoạt động của ngành giáo dục trong thời gian đó. Nêu lên những nhận xét về thành tựu cũng như hạn chế của cuộc cải cách giáo dục bắt đầu từ năm 1979 và rút ra những kinh nghiệm chủ yếu về lãnh đạo cải cách giáo dục của Đảng, nhằm góp phần xây dựng nền giáo dục phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày nay như: Định hướng và quan điểm cải cách giáo dục phải phù hợp và gắn bó chặt chẽ với mục đích, đường lối xây dựng và bảo vệ đất nước; cải cách giáo dục là vấn đề hệ trọng, phải thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng để bảo đảm cho cải cách và đổi mới giáo dục được thực hiện đúng hướng; cải cách giáo dục phải hướng vào mục đích đào tạo người học đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại; để cải cách giáo dục thắng lợi phải thường xuyên coi trọng và không ngừng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17533
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


Nhận xét