Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Critical behavior of La0.7Ca0.3MnO3 nanoparticles

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34030 We used the modified Arrott plot method to analyze magnetic-field dependences of magnetization, M(H), around the ferromagneticparamagnetic (FM-PM) phase-transition temperature (TC) of three nanocrystalline La0.7Ca0.3MnO3 samples with average crystallite sizes d = 40, 23, and 16 nm. 

The analyses obtained the values of critical parameters to be TC ≈ 261 K, β = 0.485 ± 0.005, γ = 1.051 ± 0.094 and δ = 3.1 ± 0.1 for the sample with d = 40 nm, TC ≈ 252 K, β = 0.525 ± 0.010, γ = 0.893 ± 0.139 and δ = 2.7 ± 0.1 for d = 23 nm, and TC ≈ 236 K, β = 0.621 ± 0.008, γ = 0.825 ± 0.007 and δ = 2.2 ± 0.2 for d = 16 nm. With these critical values, the M(H) data points around TC of the samples fall into two universal branches of a scaling function M(H, ε) = |ε|βf±(H/|ε|β+γ), with ε = (T - TC)/TC, f+ for T > TC and f- for T < TC. 

The results reveal that the crystallite-size reduction of nanoparticles decreases the TC value. This is ascribed to the …

Bài đăng mới nhất

Uniform Detection in Social Image Streams

Thay đổi trong đời sống gia đình "Người Tây Nguyên" hiện nay

Dự án bảo tồn nhà kiểu truyền thống dân gian Việt Nam

Sách gia huấn và vấn đề giáo dục gia đình theo quan niệm của các nhà Nho Việt Nam

Đông kinh nghĩa thục và phong trào nghĩa thục ở Việt Nam

Đá Silic

Hiệu quả của Marketing online đối với các ngân hàng Thương mại cổ phần

Chức năng của Viện kiểm sát nhân dân trong điều tra vụ án hình sự mà bị can là người chưa thành niên

Đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cho quá trình phát triển của Việt Nam

Drug addiction stigma in relation to methadone maintenance treatment by different service delivery models in Vietnam